Amdanom ni / About us

Nod ac amcan Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant yw gweithredu ym meysydd cyfryngau a diwylliant gyda ffocws penodol ar gyd-destunau amlieithrwydd, dwyieithrwydd a ieithoedd lleiafrifol. Yn sgil hyn bydd y rhan fwyaf o waith Sefydliad Mercator yn cynnwys elfen ryngwladol neu gymharol ac fe fydd pwyslais ar weithio’n rhwydweithiol.

Mae’n rhan o rwydwaith ehangach Mercator sydd hefyd yn cynnwys Canolfan Ymchwil Mercator ar gyfer Amlieithrwydd a Dysgu Ieithoedd (Leeuwarden, Fryslân) a Mercator Deddfwriaeth a Hawliau Ieithyddol / CIEMEN (Barcelona, Catalunya).

Dechreuwyd Sefydliad Mercator ym 1988 gyda’r prosiect Mercator Cyfryngau sydd wedi gweithio i gasglu, storio, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth am y cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol Ewrop trwy rwydwaith dogfennaeth a gwybodaeth. Mae wedi cynhyrchu 10 cyfrol o’r cyfnodolyn Mercator Media Forum (gellir darllen cyfrol 5 am ddim yma) ac wedi cynnal sawl cynhadledd ryngwladol ar y cyfrangau ac ieithoedd, gan gynnwys y gynhadledd academaidd genedlaethol ddiweddar i nodi 25 mlwyddiant S4C.

Mae’r Sefydliad wedi tyfu i gynnwys prosiectau rhyngwladol fel Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau a Llenyddiaeth Cymru Dramor. Caiff y Sefydliad ei letya o fewn Prifysgol Aberystwyth.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The aims and objectives of the Mercator Institute for Media, Languages and Culture are to participate in the fields of media and culture with a specific focus on multilingual, bilingual and minority language contexts. To this end most of the work of the Mercator Institute will include an international or comparative element and there will be emphasis placed on working with and through networks.

It is also part of the wider Mercator Network which includes the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (Leeuwarden, Fryslân) and Mercator Linguistic Rights and Legislation / CIEMEN (Barcelona, Catalunya).

The Mercator Institute was established in 1988 with the Mercator Media project which has worked to gather, store, analyse and distribute information on regional and minority language media through a documentation and information network. It has published 10 volumes of the Mercator Media Forum journal (Vol.5 is free to download here) and has held many international conferences on the media and languages, including most recently a national academic conference on the 25th anniversary of the Welsh language broadcaster, S4C.

The Institute has grown to include major international projects such as Literature Across Frontiers and Welsh Literature Abroad. It is hosted within Aberystwyth University, Wales.

Manylion Cyswllt / Contact Details :

Ebost / Email : mercator [at] aber [dot] ac [dot] uk

Ffôn / Tel : +44 1970 622533

Cyfeiriad post / Postal address :

Sefydliad Mercator,

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu,

Campws Llanabadaran,

Prifysgol Aberystwyth,

Aberystwyth,

Ceredigion SY23 3AS

Cymru (UK)

Advertisements

%d bloggers like this: