Archive for the ‘Llenyddiaeth / Literature’ Category

Wythnos Llyfr yn Anrheg / Give a Book Week

24/6/2008

Neges gan Gyngor Llyfrau Cymru / Message from the Welsh Books Council :

wythnos rhoi llyfrBeth am rannu’r pleser a gewch wrth ddarllen yr haf yma? Dyna nod WYTHNOS LLYFR YN ANRHEG y Flwyddyn Darllen Genedlaethol.

Rhwng 7 a 12 Gorffennaf bydd pobl ym mhob cwr o Gymru’n rhoi llyfrau’n anrhegion i’w teulu, eu ffrindiau a’u cydweithwyr, a hynny’n rhan o WYTHNOS LLYFR YN ANRHEG – y digwyddiad cenedlaethol cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Cewch ymuno a hwyl yr wythnos fel y mynnwch – beth am brynu llyfr newydd i’r plant, rhannu eich hoff nofel gyda’ch ffrind gorau, neu roi ambell deitl i gydweithwyr? Wedi’r cyfan, gwell rhoi na derbyn!

Cewch ragor o wybodaeth yma neu yn eich siop lyfrau leol.

Rhannwch bleser darllen fis Gorffennaf – rhowch lyfr yn anrheg.

This summer, share your pleasure of reading during the National Year of Reading’s GIVE A BOOK WEEK.

From 7 July until 12 July, people all over Wales will be giving books to family, friends and colleagues as part of Wales’ first national GIVE A BOOK WEEK.

It’s up to you how you join in – buy a new book for your children, share a favourite novel with a friend or give a book to your colleagues at work – it’s better to give than to receive!

You can find out more here or by visiting your local bookshop.

Give the gift of reading this July – give a book.

Advertisements

Cofnod gyntaf y blog / First blog post

22/4/2008

Dyma fydd blog newydd Sefydliad Mercator. Ein hamcan fydd ysgrifennu cofnodion am ein gwaith, ein diddordebau ymchwil a phethau eraill cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys y cyfryngau a thechnoleg (yn arbennig rheiny mewn ieithoedd ranbarthol neu leiafrifol), llenyddiaeth a chyfeithu llenyddiaeth yn ogystal â ieithoedd a diwylliannau llai yn fwy cyffredinol.

Gobeithiwn y bydd y blog yn datblygu i fod yn un amlieithog yng ngwir ystyr y gair, gan roi â cofnodion nid yn unig yn y gymraeg a’r Saesneg ond mewn llawer i iaith arall hefyd. Y bwriad hefyd yw annog trafodaeth ar rai o’r pynciau dan sylw, felly gwnewch eich hun yn gyfforddus a gadewch sylw.

Hwyl am y tro!

This will be the new blog for the Mercator Institute. Our aim will be to write posts on our work, our research interests, and other related matters. This will include topics such as the media and technology (in particular those in regional or minority languages), literature and translation of literature in addition to posts on minority languages and culture in general.

We hope that the blog will develop to be multilingual in the true sense of the word, with posts not only in Welsh and English, but in many other languages too. Our aim is also to encourage discussion of some of the issues and topics noted above, so make yourself comfortable and leave a reply.

Hwyl am y tro!