Archive for the ‘Technoleg / Technology’ Category

Some September links…

3/10/2008

At long last the BBC Alba, the Gaelic language service for Scotland provided by the BBC in conjunction with MG Alba, was launched on the 19th September. It consists of a digital television channel which is available to view on Sky 168 and Freesat 110 (DTT coverage is subject to review in 2010); BBC Radio nan Gàidheal and BBC Alba Online. Watch the opening 5 minutes below

Daniel Cunliffe on “crowdsourcing” translation of websites such as the Facebook Translation Application which has now completed translating Facebook into Catalan and Welsh. It is also available in Pirate English (see language choice), but it is unknown how many actual pirates were crowdsourced to do this localisation.

Advertisements

Dolenni Medi…

3/10/2008

O’r diwedd fe gyrhaeddodd BBC Alba, y gwasanaeth darlledu Gaeleg ar gyfer yr Alban sy’n cael ei ddarparu gan y BBC ar y cyd gyda MG Alba, ar y 19eg Medi. Mae’n cynnwys sianel deledu ddigidol sydd ar gael i’w wylio ar Sky 168 a Freesat 110 (mae darlledu ar DTT yn amodol ar adolygiad yn 2010); BBC Radio nan Gàidheal a BBC Alba Arlein. Gallwch wylio’r munudau cychwynnol isod:

Dyma hefyd gofnod blog gan Daniel Cunliffe ar ffenomenon “crowdsourcing” (trosi torfol? ) ar gyfer cyfieithu gwefannau fel Rhaglen Gyfieithu Facebook sydd nawr wedi gorffen cyfieithu Facebook i’r Gatalaneg a’r Gymraeg. Mae hefyd ar gael mewn Saesneg Môr Ladron (gweler y dewis iaith ar dudalen gartref Facebook), ond rydym yn ansicr faint o fôr ladron go-iawn a gyfrannodd at y lleoleiddiad.

Newyddion Cyfryngau / Media News

11/7/2008

Dyma straeon cyfryngau iaith lleiafrifol yng nghylchlythyr Mercator y mis hwn

Here are the minority language media stories in the Mercator Newsletter this month :

Reprieve for Irish Language Broadcasting Fund

Galicia, Brittany and Wales request own domain names from ICANN

Catalan hospital TV is launched

Welsh and Breton bands win Nòs Ùr song contest

Free Welsh Language Digital Album Launched

Mercator Newsletter – June / Juin

24/6/2008

The new issue of the Mercator newsletter is now available to read online. Just followe the link below :

Le dernier bulletin de Mercator est maintenant disponible à lire sur-ligne. Suivez le lien ci-dessous :

MERCATOR :: NEWSLETTER 41:: June 2008

Gweplyfr yn Gymraeg? / Facebook in the language of heaven?

22/5/2008

Mae Facebook wedi agor eu rhaglen gyfieithu fewnol i’r Gymraeg. Mae’r wefan sydd ag 8 miliwn o ddefnyddwyr yn y DU yn unig wedi derbyn digon o geisiadau i warantu agor y system gyfieithu ar y cyd i’r Gymraeg. Bydd defnyddwyr yn gallu cyfieithu holl destun y wefan fesul un, a phleidleisio ar y cyfieithiadau gorau, gan geisio cael cytundeb democrataidd ar y ffyurf gorau.

Felly, a yw hyn yn hyfdra anhygoel gan gwmni sydd yn gwneud elw anferth o’r wefan , neu’n ffordd newydd gyffrous o leoleiddio meddalwedd? Dwedwch chi, ond mae un peth yn sicr o’r ddelwedd islaw – mae na ffordd hir i fynd nes y bydd iaith y nefoedd yn iaith y Gweplyfr.

Facebook have opened up their translation application to the Welsh language. The massively popular social network site is already being translated into Catalan and Basque. The incredible thing is that it is all being done by volunteers, with no project leader, only a democratic vote system on the best translations.

So is this just pure cheek in getting a free translation, or the way forward for website localisation?

Whatever it is, there are only two other languages that have been completed so far (Spanish and French), and from the image above, there is a long way to go for Welsh to achieve the full translation.

Blogio Amlieithog / Multilingual Blogging

20/5/2008

[If only to prove the point that multilingual blogging is still a very difficult nut to crack, especially in terms of time constraints, this post is in Welsh only! The post is too long to warrant immediate translation but I may come back and re-post in English or French!]

Mae rhai o’r ymatebion cyntaf da ni wedi ei gael i’r blog hwn yn holi ynglŷn ag amlieithrwydd y blog a’r dewis i roi cofnodion mewn dwy iaith yn yr un gofnod.

Yn y bôn roedd y penderfyniad yn un i wneud â pha ddull fyddai gyflymaf pan fo angen sgwennu mewn dwy neu fwy o ieithoedd.

Mae llawer o wefannau’n trafod y pwnc gyda Webxadmin a CrossCultural yn amlinellu rhai o’r problemau.

Mae Loic le Meur yn dweud fod pedwar opsiwn ar gyfer blog amlieithog :

  1. Blog Saesneg yn unig (nid yw’n opsiwn yma gan taw’r pwrpas yw creu blog amlieithog i gynulleidfa amlieithog)
  2. Ysgrifennu rhai cofnodion gwahanol mewn ieithoedd gwahanol (byddai pobol yn mynd yn rhwysredig efallai o weld cofnodion nad ydyn nhw’n gallu eu deall, ond nid yn amhosibl)
  3. Cyfieithu pob cofnod mewn dwy (neu fwy) o ieithoedd (mwy o waith, ond ein dewis ni)
  4. Sefydlu blog ar wahan ar gyfer yr ieithoedd gwahanol (byddai’r Gymraeg ar ei cholled drwy ddefnyddio’r model hwn a byddem yn colli’r elfen weledol amlieithog)

(more…)

Sitcom Llydaweg / Breton Sitcom

19/5/2008

Mae gan y sianel deledu gwe Llydaweg – Brezhoweb – gyfres newydd ar-lein. Comedi sefyllfa yw hi, sydd yn cael ei ddarlledu dros y we yn unig. Ken Tuch’ yw enw’r sioe 2-munud o hyd a caiff ei darlledu’n wythnosol. Lleolir y rhaglen mewn tŷ myfyrwyr.

Mae’r diffyg gofod teledu traddodiadol yn yr iaith wedi gorfodi’r Llydawyr i ddefnyddio technoleg newydd i gyrraedd eu cynulleidfa.
Mae Brezhoweb eisoes yn darlledu rhaglen gylchgrawn o’r enw Webnoz yn ogystal â throsleisio ffilmiau i’r Llydaweg.

Brezhoweb the Breton language Web TV channel has launched a brand new Web based situation comedy. Ken Tuch’ is set in common room of a Breton University faculty shared by seven very different friends. Each weekly two minute episode brings these characters together over the common room sink.

The series is produced by Lionel Buannic, the creator of Brezhoweb – the online Breton TV channel, and Samuel Julien, director of Dizale, the agency responsible for dubbing many productions into Breton. The programme is completely in Breton, with optional French subtitles.

Agenda – Sefydliad Materion Cymreig / Institute of Welsh Affairs

5/5/2008

Logo IWAYchwanegiad arall i’r drafodaeth gyhoeddus gynyddol yng Nghymru ar ddyfodol y cyfryngau – mae erthyglau yn Agenda, sef cyfnodolyn Sefydliad Materion Cymreig, gan Richard Wyn Jones, Geraint Talfan Davies ac Elin Haf Gruffydd Jones. Hefyd erthyglau ar ymestyn ymreolaeth yng Ngwlad y Basg (Anwen Elias), y mudiad Llydewig (Andrew Lincoln) a gan Roger Owen ar theatr genedlaethol a hunaniaeth sifig.

http://www.iwa.org.uk/publications/agenda/agenda_spring08.htm

The latest issue of Agenda, the journal of the Institute of Welsh Affairs contributes to the growing public debate on the future of the media in Wales, with three articles by Richard Wyn Jones, Geraint Talfan Davies and Elin Haf Gruffydd Jones. Also articles on the greater autonomy in the Basque Country, the Breton movement and Roger Owen on national theatre and civic identity.

Cofnod gyntaf y blog / First blog post

22/4/2008

Dyma fydd blog newydd Sefydliad Mercator. Ein hamcan fydd ysgrifennu cofnodion am ein gwaith, ein diddordebau ymchwil a phethau eraill cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys y cyfryngau a thechnoleg (yn arbennig rheiny mewn ieithoedd ranbarthol neu leiafrifol), llenyddiaeth a chyfeithu llenyddiaeth yn ogystal â ieithoedd a diwylliannau llai yn fwy cyffredinol.

Gobeithiwn y bydd y blog yn datblygu i fod yn un amlieithog yng ngwir ystyr y gair, gan roi â cofnodion nid yn unig yn y gymraeg a’r Saesneg ond mewn llawer i iaith arall hefyd. Y bwriad hefyd yw annog trafodaeth ar rai o’r pynciau dan sylw, felly gwnewch eich hun yn gyfforddus a gadewch sylw.

Hwyl am y tro!

This will be the new blog for the Mercator Institute. Our aim will be to write posts on our work, our research interests, and other related matters. This will include topics such as the media and technology (in particular those in regional or minority languages), literature and translation of literature in addition to posts on minority languages and culture in general.

We hope that the blog will develop to be multilingual in the true sense of the word, with posts not only in Welsh and English, but in many other languages too. Our aim is also to encourage discussion of some of the issues and topics noted above, so make yourself comfortable and leave a reply.

Hwyl am y tro!